Lepidlo na neoprénovou obuv

Rychle schnoucí černé lepidlo vhodné na opravu všech neoprénových předmětů. Vhodné na drobné opravy přímo u vody.


Návod na použití:


Malé trhlinky (propíchnutí, povolené švy) zakápněte lepidlem a za 5 minut je opraveno. Větší trhlinky - proříznutí, roztržení, namažte okraje trhliny a nechte 5 minut zaschnout, znovu namažte okraje a přiložte k sobě - počkejte 5 minut a opatrně vyzkoušejte. Doporučujeme ze spodní strany podložit mikrotenovým sáčkem (od svačiny) aby nedošlo ke slepení s druhou stranou kalhot.


Balení: 15 g


Bezpečnostní informace: • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 • H315: Dráždí kůži.

 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékaře nebo volejte Toxikologické informační středisko ( tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402)

 • P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Okamžitě odstraňte kontaminované oblečení a kůži opláchněte velkým množstvím vody.

 • P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v a poloze usnadňující dýchání.

 • P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

 • P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+378:

 • V případě požáru: k hašení použijte vodu nebo pěnu.
Lepidlo na neoprénovou obuv

195,00 Kč

235,95 Kč vč. DPH
obj. č.: 8905

Nastavení ochrany osobních údajů

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Pokud kliknete na “Přijmout všechny soubory cookie a zavřít”, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce a s analýzou využití webu. Vaše preference můžete upravit níže:

Funkční - Nezbytné pro funkčnost stránek (vždy aktivní)
Analytické - Pomáhají sledovat počet návštěvníků a také z jakého zdroje provoz pochází, což nám umožňuje zlepšovat výkon stránky.

Více informací o zpracování osobních údajů se dozvíte zde